Kutatás-módszertan

Címlap / Kutatás-módszertan

A módszertani kutatások célja a múzeumi terület intézményeinek és szakembereinek felkészítése az új társadalmi-gazdasági kihívásokra.

A kutatással elérendő célok

 • rövid távon elinduljon egy folyamat, amely nyomán a hosszú távú cél teljesül, a meglévő nemzetközi és hazai jó gyakorlatok felkutatása, tapasztalatok megismerése, azok adaptálható egységes módszertanná formálása, folyamatos fejlesztése a megvalósítás során felmerülő fejlesztési helyzetek, visszacsatolások alapján. A kutatás a nemzetközi irányvonalak feltárása után az eredményeket hazai lehetőségekkel és adottságokkal ötvözi, a nemzetközi tapasztalatok hazai adaptálására tesz javaslatokat.
 • hosszú távú cél, hogy az iskolák tanrendjük összeállításánál automatikusan számoljanak a múzeumok múzeumpedagógiai kínálatával/ lehetőségeivel, szervesen beillesztve azokat pedagógiai programjukba.

1.Szolgáltató múzeum: cél, hogy megismerjük a hazai múzeumok helyzetét az intézmény által nyújtott szolgáltatások tükrében: Fő kérdés: a magyar intézmények milyen mértékben ültették át a gyakorlatba, hogy a múzeum nemcsak önmagáért dolgozó, zárt tudományos intézmény, hanem a közönsége véleményére és igényeire nyitott, valamint azokra építő, szolgáltatást nyújtó kulturális szervezet.

Kapcsolódó módszertanok:

 • A modern múzeumi interpretáció módszertana
 • Együttműködés múzeum és egyéb szolgáltatók között – vállalkozói/idegen nyelvi/kommunikációs kompetenciák fejlesztése

2. Múzeumi szakemberek

A múzeumi szakemberek jelenlegi szakmai helyzetét feltérképező kérdőíves, valamint mélyinterjús kutatás a 2009-es „Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában” című kutatás eredményeire épít. Az egyes intézmények és szakemberek összehasonlítása, az igényfelmérések és a gyűjtött adatok kiértékelése során kirajzolódik a hazai múzeumi szakma jelenlegi helyzete. Szükség van annak feltárására, hogy a jövő múzeumi és tudásközvetítési feladataihoz milyen múzeumra, milyen múzeumi szakemberekre, a múzeumi vezetőknek és a látogatókkal bármely módon kapcsolatba kerülő múzeumi szakembereknek milyen kompetenciákra, milyen ismeretekre van szükségük.

Kapcsolódó módszertan: Új munkatársként a múzeumban

3 Múzeumpedagógia Magyarországon

A kérdőíves és fókuszcsoportos felmérés két oldalról is vizsgálja a múzeumok és a köznevelés kapcsolatát. Egyik oldalról a múzeumok múzeumpedagógiai tevékenységét és lehetőségeit méri fel, míg a másik oldalról az aktív pedagógusok és oktatási intézmények igényfelméréseire épít. A projekt kiemelten támogatja a következő módszertani témákat és a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai fejlesztéseket:

 • Múzeumpedagógiai módszerek a szakképzés támogatására
 • Miénk a múzeum? Módszertani útmutató a múzeumok önkéntes és IKSZ menedzsmentjéhez
 • Digitalizált gyűjtemények oktatási haszna
 • A múzeumok felkészítése a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciáinak fejlesztésére

4. Múzeumi minőségmenedzsment rendszer megalapozási kutatásai

A kutatások célja kettős: egyrészt a múzeumok állapotfelmérése, hogy mennyire alkalmaznak olyan elemeket, amelyek egy minőségbiztosítás csírájaként felfoghatók, másrészt a kulturális területen (kiemelten a felsőoktatásban és a könyvtárakban) és forprofit intézmények által alkalmazott minőségbiztosítási rendszerek vizsgálata, ill. a külföldi múzeumok által alkalmazott minőségmenedzsment rendszerek tapasztalatainak feltérképezése és elemzése.

A múzeumi terület jelenleg nem rendelkezik minőségmenedzsment rendszerrel. A múzeumi minőségmenedzsment rendszer kidolgozása megteremti az alapot a múzeumi dolgozók életpályamodelljéhez, amely hosszú távon perspektívát nyújt a múzeumi területen dolgozók számára, ezáltal hozzájárul a magasan képzett szakembergárda megtartásához, az utánpótlás biztosításához, a múzeumi szakma vonzóvá tételéhez. A múzeumi minőségmenedzsment rendszer kidolgozásával új perspektíva nyílik a múzeumi programok, foglalkozások oktatási alaptantervbe illesztéséhez is. A múzeumpedagógiai programok minősítési rendszerének bevezetése a köznevelési terület számára iránymutató lehet a foglalkozások oktatási tervbe integrálását tekintve.

Kapcsolódó módszertani fejlesztés:

Minőségi elvárások megfogalmazása múzeumi területre

 • Jelenlegi helyzet a múzeumokban: Múzeumi szolgáltatások minőségbiztosítása: látogatókutatás, adatfeldolgozás, elemzés, értékelés, visszacsatolás
 • Múzeumi szakemberek motivációjának lehetséges eszközeinek feltérképezése
 • Minőségi múzeumi szolgáltatások – látogatóbarát múzeum
 • Múzeum és önértékelés
 • Minőségpolitika kialakítása a múzeumban
 • Minőségi kézikönyv megalkotása
 • Partnerközpontúság, Közvetlen, közvetett partnerkapcsolatok elemzése
 • Jó gyakorlatok gyűjteménye – hazai és külföldi
 • Minőségbiztosítási szakemberek felsőfokú képzésének feltérképezése. Intézmények, oktatási programok, tananyagok.

Múzeumi minőségmenedzsment keretrendszer kidolgozása

 1. Múzeumi területen a minőségirányítási rendszerben szabályozott tevékenységek, tevékenységi körök meghatározása, indoklása, javaslattétel
 2. Múzeumi szolgáltatások minőségbiztosítása: látogatókutatás, marketingkutatás módszertana, adatfeldolgozás, elemzés, értékelés, visszacsatolás
 3. Múzeumpedagógiai tevékenységek és programok minősítési szempontrendszerének kidolgozása
 4. Múzeumi szakemberek értékelési és minősítési szempontrendszerének kidolgozása
 5. Az IKSZ és önkéntes menedzsment minőségbiztosítása
 6. Gyermekbarát környezet kritériumrendszerének kidolgozása, vizsgálata, ajánlások, javaslatok megfogalmazása.
 7. Iskolabarát / Tanulóbarát múzeum és gyermekbarát múzeum címek feltételrendszerének kidolgozása (Ld. ökoiskola/zöldóvoda)
 8. Családbarát múzeum kritériumrendszerének kidolgozása, vizsgálata, ajánlások, javaslatok megfogalmazása.
 9. Múzeumbarát iskola és óvoda kritériumrendszerének kidolgozása, elemzések elvégzése, a továbbfejlesztés irányainak és lehetőségeinek kidolgozása – MesoSuli és MuseOvi címek feltételrendszerének kidolgozása